DÂY CUROA MEGADYNE

Dây Curoa Megadyne được cung cấp bởi công ty Minh Thành, bao gồm các dòng sản phẩm:

Megadyne Isoran Platinum PLT
Megadyne Isoran GOLD GLD
Megadyne Isoran SILVER SLV
Megadyne Isoran RPP
Megadyne Isoran HTD
Megadyne Isoran OPEN-END (Dây dài không nối tròn)
Pv V-Ribbed (Răng dọc)
Megaflat
Megapower 2 (Dây PU màu xám các sản phẩm phổ biến gồm T5 T10 AT5 AT10)
Megalinear
Megarib
Megaweld

MEGADYNE GROUP được thành lập vào năm 1957 tại ITALY, hiện nay các sản phẩm của Megadyne được sản xuất tại các nhà máy khắp châu Âu và Mỹ.

Dây curoa Megadyne  – Tải catalogue của hãng. Tra cứu thông số

Xem và tải tài liệu kỹ thuật của Megadyne: https://megadynegroup.com/en/resources

Dây curoa Megadyne Megaflex, megaLinear, MegaPower, RPP

Megadyne Silver rpp gold isoran SLV5 SLV8 SLV14 RPP SLV GLD 5 8 14 RPP3 RPP5 RPP8 RPP14 GLD8 GLD14

 

MEGADYNE PLATINUM

Megadyne PLATINUM:   PLT-8M     PLT-14M

MEGADYNE ISORAN

Megadyne isoran SLV5 SLV8 SLV14 RPP SLV GLD 5 8 14 RPP3 RPP5 RPP8 RPP14 GLD8 GLD14

Decription Code (Length)
MEGADYNE ISORAN RPP3 90 RPP3  ->  1863 RPP3
MEGADYNE ISORAN RPP5 180 RPP5  ->  2525 RPP5
MEGADYNE ISORAN RPP8 288 RPP8  ->  4400 RPP8
MEGADYNE ISORAN RPP14 966 RPP14  ->  4956 RPP14
MEGADYNE ISORAN RPP20 2000 RPP20  ->  4600 RPP20
MEGADYNE ISORAN RPP SILVER SLV5 180 SLV 5  ->  2525 SLV 5
MEGADYNE ISORAN RPP SILVER SLV8 288 SLV 8  ->  4400 SLV 8
MEGADYNE ISORAN RPP SILVER SLV14 966 SLV 14  ->  4956 SLV 14
MEGADYNE ISORAN RPP GOLD GLD8 288 GLD 8  ->  4400 GLD 8
MEGADYNE ISORAN RPP GOLD GLD14 966 GLD 14  ->  4956 GLD 14
MEGADYNE ISORAN 360 MXL  ->  5224 MXL
TIMING BELT ISORAN 54 XL  ->  710 XL
TIMING BELT ISORAN 124 L  ->  817 L
TIMING BELT ISORAN 240 H  ->  1700 H
TIMING BELT ISORAN 507 XH  ->  1750 XH
TIMING BELT ISORAN 700 XXH  ->  1800 XXH
TIMING BELT ISORAN XLDD DD 120 XL  ->  DD 710 XL
TIMING BELT ISORAN LDD DD 124 L  ->  DD 817 L
TIMING BELT ISORAN HDD DD 240 H  ->  DD 1700 H
TIMING BELT ISORAN 2 MẶT RĂNG 600 RPP5 DD  ->  2525 RPP5 DD
TIMING BELT ISORAN 2 MẶT RĂNG 600 RPP8 DD  ->  4400 RPP8 DD
TIMING BELT ISORAN 2 MẶT RĂNG 966 RPP 14 DD  ->  4956 RPP 14 DD

MEGADYNE ISORAN OPEN-END

Decription Width
OPEN-END ISORAN MXL 0.25 – 0.31 – 0.37 Inch
OPEN-END ISORAN XL 0.25 – 0.31 – 0.37 Inch
OPEN-END ISORAN L 0.50 – 0.75 – 1.0 Inch
OPEN-END ISORAN H 0.50 – 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0 Inch
OPEN-END ISORAN RPP 3 9 12 15 mm
OPEN-END ISORAN RPP 5 9 12 15 20 25 30 mm
OPEN-END ISORAN RPP 8 10 15 20 25 30 50 85 mm
OPEN-END ISORAN RPP SILVER SLV5 15 20 30 mm
OPEN-END ISORAN RPP SILVER SLV8 10 15 20 30 50 85 mm
OPEN-END ISORAN RPP STD STD8 10 20 30 50 85 mm

MEGADYNE PV V-RIBBED BELTS (Dây curoa răng dọc)

Megadyne rãnh dọc răng dọc 483j 190j pj j      Megadyne rãnh dọc răng dọc 483j 190j pj j

Decription Length
PV V-RIBBED BELTS H 594  ->  1975 mm
PV V-RIBBED BELTS J 350  ->  2489 mm
PV V-RIBBED BELTS K 630  ->  2555 mm
PV V-RIBBED BELTS L 37.5  ->  240 inches
PV V-RIBBED BELTS M 900  ->  6600 mm

MEGADYNE MEGAFLAT PU

MEGADYNE T150 1080 T 75 150 200 T75 T200

Decription Length
MEGADYNE T75 200/3850
MEGADYNE T150 200/3850
MEGADYNE T200 200/3850
MEGADYNE P0 240/1200
MEGADYNE P102 240/2500
MEGADYNE P108 240/3850
MEGADYNE P110 240/3850
MEGADYNE P120 240/3850
MEGADYNE P155 240/3850
MEGADYNE S110 240/3850

DÂY CUROA MEGAPOWER MPW PU

MEGADYNE MEGAPOWER 2 T5 500 T10 AT5 AT10 MXL XL L H XH XXH

Decription Length Width
MEGAPOWER 2 MPW T2 180  ->  288 4/6/8/10/12
MEGAPOWER 2 MPW T2.5 120  ->  1185 4/6/8/10/12
MEGAPOWER 2 MPW T5 120  ->  1955 6/8/10/12/16/20/25
MEGAPOWER 2 MPW T10 260  ->  2250 10/12/16/20//25/32/50/75
MEGAPOWER 2 MPW T2.5 DL 457,5 DL 4/6/8/10/12
MEGAPOWER 2 MPW T5 DL 410 DL   ->   1100 DL 6/8/10/12/16/20/25
MEGAPOWER 2 MPW T10 DL 260 DL   ->   1880 DL 10/12/16/20//25/32/50/75
MEGAPOWER 2 MPW AT5 225  ->  2000 6/8/10/12/16/20/25
MEGAPOWER 2 MPW AT10 370  ->  1940 10/12/16/20//25/32/50/75
MEGAPOWER 2 MPW MXL 80055  ->  80485 3,2/4,8/6,4
MEGAPOWER 2 MPW XL 60  ->  566 6,4/7,9/9,4
MEGAPOWER 2 MPW L 86  ->  600 12,7/19,1/25,4
MEGAPOWER 2 MPW H 230  ->  510 19,1/25,4/38,1/50,8/76,2

MEGALINEAR PU

MEGADYNE PU FS SH RPP8 RPP5 T5 T10 AT5 AT10 8M 5M 14M HTD MTD

Decription Width
MEGADYNE PU MTD 3M 10 20 25 50  mm
MEGADYNE PU MTD 5M 10 20 25 50  mm
MEGADYNE PU MTD 8M 10 15 20 30 50 85 100  mm
MEGADYNE PU MTD 14M 25 40 55 85 100 115  mm
MEGADYNE PU RPP5 10 15 25 30 50 75  mm
MEGADYNE PU RPP8 10 15 20 30 50 85 100  mm
MEGADYNE PU RPP14 40 55 85 115 150  mm
MEGADYNE PU TG5 K6 25 32 50  mm
MEGADYNE PU TG10 K6 50  mm
MEGADYNE PU TG10 K13 25 32 50 75 100  mm
MEGADYNE PU TG20 K13 50 75 100  mm
MEGADYNE PU ATG5 K6 25 32 50  mm
MEGADYNE PU ATG10 K13 25 32 50 75 100 150  mm
MEGADYNE PU ATG20 K13 75 150  mm
MEGADYNE PU HG K13 1,50 2,00 3,00 4,00 inches
MEGADYNE PU XL 0.25 0.37 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 inches
MEGADYNE PU L 0.37 0.5 0.75 1.00 1.50 2.00 4.00 inches
MEGADYNE PU H 0.5 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 6.00 inches
MEGADYNE PU H* 8.00 20.00 inches
MEGADYNE PU XH 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 6.00  inches
MEGADYNE PU T5 6 10 16 25 32 50 75 100 mm
MEGADYNE PU T10 12 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGADYNE PU T10* 200 250 300 400 450 500 mm
MEGADYNE PU T20 25 32 50 75 100 150 mm
MEGADYNE PU AT3 10 20 25 50 mm
MEGADYNE PU AT5 6 10 16 25 32 50 75 100 mm
MEGADYNE PU AT10 16 25 32 50 75 100 150  mm
MEGADYNE PU AT20 25 32 50 75 100 150 200 mm
MEGADYNE PU STD 5M 10 15 25 50 mm
MEGADYNE PU STD 8M 10 12 15 20 30 50 85 mm
MEGADYNE PU P1 10 20 mm
MEGADYNE PU P2 25 50 75 100 mm
MEGADYNE PU P4 25 50 100 mm

MEGADYNE MEGAFLEX PU

Decription Width
MEGAFLEX PU P2 25 50 75 mm
MEGAFLEX PU ATG10 K13 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU MTD 8M 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU T5/T5DL 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU T10/T10DL 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU T20/T20DL 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU AT5/AT5DL 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU AT10/AT10DL 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU AT20/AT20DL 10 16 25 32 50 75 100 150 mm
MEGAFLEX PU RPP5/RPP5DL 10 15 20 25 50 85 100 150 mm
MEGAFLEX PU RPP8/RPP8DL 10 15 20 25 50 85 100 150 mm
MEGAFLEX PU RPP14/RPP14DL 10 15 20 25 50 85 100 150 mm
MEGAFLEX PU XL/XLDL 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 152,4 mm
MEGAFLEX PU L/LDL 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 152,4 mm
MEGAFLEX PU H/HDL 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 152,4 mm
MEGAFLEX PU XH/XHDL 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 152,4 mm

MEGADYNE MEGARIB PU

MEGADYNE PU J 457 H TB2

Decription Width
MEGARIB PU J 220  ->  1397 mm
MEGARIB PU H 178  ->  1976 mm
MEGARIB PU TB2 156  ->  1186 mm

MEGADYNE MEGAWELD

Decription Hardeness Size
MEGAWELD PT85 / PTD85  85 ShA  Z / A / B / C / D
MEGAWELD PT85RK / PTD85RK  85 ShA  Z / A / B / C / D
MEGAWELD PT90 / PTD90 90 ShA  Z / A / B / C / D
MEGAWELD PT90RK / PTD90RK 90 ShA  Z / A / B / C / D
MEGAWELD PT100 / PTD100 100 ShA – 55 ShD  Z / A / B / C
MEGAWELD PR85 85 ShA Ø 3 -> 18 mm
MEGAWELD PR85NL 85 ShA Ø 2 -> 15 mm
MEGAWELD PR85RK 85 ShA Ø 6 -> 18 mm
MEGAWELD PR90 90 ShA Ø 2 -> 18 mm

 

DÂY CUROA MEGADYNE V-BELT

Decription

Code (Size)

V-BELT OLEOSTATIC SECTION Z Z 16  ->  Z 71
V-BELT OLEOSTATIC SECTION A A 15  ->  A 217
V-BELT OLEOSTATIC SECTION B B 22  ->  B 669
V-BELT OLEOSTATIC SECTION C C 33  ->  C 424
V-BELT OLEOSTATIC SECTION D D 98  ->  D 600
V-BELT OLEOSTATIC SECTION E E 180  ->  E 600
V-BELT OLEOSTATIC SECTION 20 20 1800  ->  20 6000
V-BELT OLEOSTATIC SECTION 25 25 1800  ->  25 10000
V-BELT OLEOSTATIC SECTION 45 45 2000  ->  45 4000
V-BELT OLEOSTATIC SECTION 50 50 2000  ->  50 4000
Decription Code
V-BELT SP SECTION SPZ SPZ 587  ->  SPZ 3550
V-BELT SP SECTION SPA SPA 657  ->  SPA 4750
V-BELT SP SECTION SPB SPB 1250  ->  SPB 8000
V-BELT SP SECTION SPC SPC 2000  ->  SPC 12500
V-BELT SP SECTION 19 19 1800  ->  19 10000

 

Decription Code
V-BELT KOMPATTEX SECTION 3V 3V 250  ->  3V 1400
V-BELT KOMPATTEX SECTION 5V 5V 500  ->  3V 3550
V-BELT KOMPATTEX SECTION 8V 8V 1000  ->  8V 5000
Decription Code
V-BELT ESAFLEX SECTION AA AA 51  ->  AA 128
V-BELT ESAFLEX SECTION BB BB 50  ->  BB 300
V-BELT ESAFLEX SECTION CC CC 75  ->  CC 420
Decription Code
V-BELT XDV2 SECTION XDV2-38 XDV 38/150  ->  XDV 38/750
V-BELT XDV2 SECTION XDV2-48 XDV 48/170  ->  XDV 48/1170
V-BELT XDV2 SECTION XDV2-58 XDV 58/230  ->  XDV 58/1080
Decription Code
V-BELT LINEA X SECTION XPZ XPZ 512  ->  XPZ 3550
V-BELT LINEA X SECTION XPA XPA 667  ->  XPA 4500
V-BELT LINEA X SECTION XPB XPB 1250  ->  XPB 5000
V-BELT LINEA X SECTION XPC XPC 2000  ->  XPC 5000
Decription Code
V-BELT GOLD LABEL COG-BELT SECTION AX AX 21  ->  AX 180
V-BELT GOLD LABEL COG-BELT SECTION BX BX 28  ->  BX 195
V-BELT GOLD LABEL COG-BELT SECTION CX CX 51  ->  CX 180
Decription Code
V-BELT KOMPATTEX COG-BELT SECTION 3VX 3VX 250  ->  3VX 1500
V-BELT KOMPATTEX COG-BELT SECTION 5VX 5VX 450  ->  5VX 2000
V-BELT KOMPATTEX COG-BELT SECTION 8VX 8VX 1000  ->  8VX 2000
V-BELT VARISECT
V-BELT PLURIBAND

NHÀ CUNG CẤP DÂY CUROA MEGADYNE CHÍNH HÃNG

Công ty Minh Thành cung cấp sản phẩm của Megadyne chính hãng, ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng, trở thành đối tác bền vững của khách hàng nhà máy và đại lý. Minh Thành luôn mong muốn đồng hành cùng quý khách.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MINH THÀNH
Địa chỉ: Số 316, đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Email: minhthanh@mte-vietnam.com
Hotline: 0908 927 553 Call/Sms/Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *